Autorizovaný inspektor

Uzavře-li stavebník smlouvu s autorizovaným inspektorem o kontrole projektové dokumentace stavby, kterou hodlá provést, může autorizovaný inspektor posoudit projektovou dokumentaci místo stavebního úřadu z hledisek uvedených v § 111 odst. 1 a 2 stavebního zákona, pokud nejde o stavbu, která je označena zvláštním právním předpisem jako nezpůsobilá k posouzení autorizovaným inspektorem, nebo o které tak rozhodl stavební úřad v územním rozhodnutí v případech významných vlivů na životní prostředí nebo vlivů na jiné pozemky a stavby se společnou hranicí se stavebním pozemkem. Uzavření smlouvy je autorizovaný inspektor povinen oznámit stavebnímu úřadu bez zbytečného odkladu.

Vystavením certifikátu osvědčuje, že posoudil projektovou dokumentaci stavby a k ní připojené doklady podle § 111 odst. 1 a 2 stavebního zákona a navrhovaná stavba splňuje zákonem stanovené podmínky pro její provedení z těchto hledisek. Na projektové dokumentaci stavby tuto skutečnost vyznačí, uvede své jméno a příjmení, datum vystavení certifikátu a opatří je svým podpisem a otiskem razítka s malým státním znakem.

Autorizovaný inspektor je fyzická osoba, která byla pro výkon své činnosti jmenována ministrem pro místní rozvoj. Uchazeč o toto jmenování musí splňovat následující podmínky: musí mít úplné VŠ vzdělání (člen ČKA nebo ČKAIT autorizovaný architekt nebo autorizovaný stavební inženýr), minimálně 15 let praxe v oboru v oboru projektování staveb nebo vedení provádění staveb a nebo na stavebním úřadě a čistý trestní rejstřík. Dále musí složit předepsanou odbornou zkoušku před komisí jmenovanou ministrem pro místní rozvoj. Autorizovaný inspektor je jmenován na 10 let s působností na celém území České republiky. Musí být pojištěn na škodu způsobenou klientovi.

Ke stažení

2013 © RIZNER, s.r.o., Rožmitálova 2511/15, Blansko, tel.: +420 516 414 059, e-mail: rizner@rizner.cz
webdesign: www.jak.cz