Inženýrská činnost

Inženýrská činnost a dozorování staveb spočívá v zastupování stavebníka před správními úřady, dotčenými  orgány, majiteli dopravní a technické infrastruktury a zhotoviteli stavby od záměru stavby až po její kolaudaci.

Inženýrská činnost zejména obsahuje:

 • zabezpečení výběru staveniště
 • zabezpečení majetkoprávní agendy spojené s výstavbou (např. výkup, vyvlastnění nebo nájem pozemků a objektů, vypořádání náhrad za škody, věcná břemena a zabezpečení příslušných smluv)
 • projednání stavby z hlediska posuzování vlivu stavby na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů
 • zajištění pravomocného integrovaného povolení pro novou stavbu, popř. stávající stavby (zařízení) dle zákona č. 76/2002 Sb. , ve znění pozdějších předpisů
 • projednání projektové dokumentace s dotčenými orgány  a majiteli technické a dopravní infrastruktury za účelem vydání příslušného povolení stavebního úřadu
 • zastupování stavebníka před věcně a místně příslušným stavebním úřadem za účelem vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení
 • příprava veškerých podkladů pro stavební úřad (veřejnoprávní smlouvy, právo založené smlouvou apod.)
 • vypracování odborných posudků a stanovisek vztahujících se k přípravě a realizaci staveb (např. vypracování podkladů pro vyhledání dodavatele stavby, výběrová řízení apod.)
 • zabezpečení všech smluvních vztahů pro provádění stavby (smlouva o dílo, smlouva s majiteli technické infrastruktury ohledně napojení stavby na jejich inženýrské sítě

Inženýrskou činnost vykonáváme zejména u následujících staveb:

 • rodinné domy
 • bytové domy
 • stavby pro individuální rekreaci
 • stavby pro obchod
 • stavby ubytovacího zařízení
 • stavby pro výrobu, skladování, která je určená pro průmyslovou, řemeslnou a jinou výrobu
 • zemědělské stavby
 • dopravní a technická infrastruktura (nadzemní nebo podzemní vedení včetně a to: energetické, vodovodní, stokové, telekomunikační a jiná)

2013 © RIZNER, s.r.o., Rožmitálova 2511/15, 678 01 Blansko, tel.: 516 414 059, e-mail: rizner@rizner.cz
webdesign: www.jak.cz