Dozorování staveb

Dozorování staveb spočívá v zastupování stavebníka před správními úřady, dotčenými  orgány, majiteli dopravní a technické infrastruktury a zhotoviteli stavby od záměru stavby až po její kolaudaci.

Dozorování staveb obsahuje zejména následující činnost:

 • připomínkování zpracovávané projektové dokumentace pro územní řízení, stavební řízení a projektové dokumentace pro výběr zhotovitele stavby
 • seznámení se s ověřenou projektovou dokumentací stavby, s obsahem smluv se zhotoviteli
 • seznámení se s obsahem stavebního povolení a jiných rozhodnutí vydaných pro provedení stavby
 • odevzdání staveniště zhotovitelům a zabezpečení zápisu do stavebního (montážního) deníku
 • protokolární odevzdání základního směrového a výškového vytyčení stavby zhotoviteli
 • účast na kontrolním zaměření terénu dodavatelem před zahájením prací
 • péče o systematické doplňování dokumentace, podle které se stavba realizuje a evidence dokumentace dokončených částí stavby
 • projednání změn projektu, které nezvyšují náklady stavebního objektu nebo provozního souboru, neprodlužují lhůtu výstavby a nezhoršují parametry stavby
 • svolává kontrolní dny a pořizuje o nich zápisy
 • o všech závažných okolnostech ihned informovat investora
 • kontrola věcné a cenové správnosti a úplnosti oceňovacích podkladů a faktur, jejich soulad s podmínkami uvedenými ve smlouvách a jejich předkládání k úhradě investorovi
 • kontrola částí dodávek, které budou v dalším postupu zakryté nebo se stanou nepřístupnými
 • o výsledku kontroly provést zápis do stavebního deníku
 • spolupráci s projektantem zabezpečujícím autorský dozor při zajišťování souladu realizovaných dodávek a prací s projektem
 • spolupráci s projektantem a s dodavateli při provádění nebo navrhování opatření na odstranění případných závad projektu
 • sleduje, jestli zhotovitelé provádějí předepsané a dohodnuté zkoušky materiálů, konstrukcí a prací, kontrolu jejich výsledků a vyžaduje doklady, které prokazují kvalitu prováděných prací a dodávek (certifikáty, atesty, protokoly apod.)
 • sleduje vedení stavebních a montážních deníků v souladu s podmínkami uvedenými v příslušných smlouvách
 • hlášení archeologických nálezů
 • spolupracuje s pracovníky zhotovitelů při provádění opatření na odvrácení nebo omezení škod při ohrožení stavby živelnými událostmi
 • kontroluje postup prací podle časového plánu stavby a ustanoveními smluv a upozorňuje dodavatele na nedodržení termínů, včetně přípravy podkladů pro uplatnění majetkových sankcí
 • kontrolu řádného uskladnění materiálu, strojů a konstrukcí, v průběhu výstavby připravuje podklady pro závěrečné hodnocení stavby
 • přípravu podkladů pro odevzdání a převzetí stavby nebo jejich částí a účast na jednání o odevzdání a převzetí
 • kontrolu odstraňovaní vad a nedodělků zjištěných při přebírání v dohodnutých termínech
 • účast na kolaudačním jednání
 • kontrolu vyklizení staveniště dodavatelem
 • zabezpečení činnosti a spolupráce s odpovědnými geodety (vyhl.č. 200/1994 Sb.)

Dozorování staveb provádíme zejména u následujících staveb:

 • rodinné domy
 • bytové domy
 • stavby pro individuální rekreaci
 • stavby pro obchod
 • stavby ubytovacího zařízení
 • stavby pro výrobu, skladování, která je určená pro průmyslovou, řemeslnou a jinou výrobu
 • zemědělské stavby
 • dopravní a technická infrastruktura (nadzemní nebo podzemní vedení včetně a to: energetické, vodovodní, stokové, telekomunikační a jiná).

2013 © RIZNER, s.r.o., Rožmitálova 2511/15, 678 01 Blansko, tel.: 516 414 059, e-mail: rizner@rizner.cz
webdesign: www.jak.cz