Projektování staveb

Projektování staveb zahrnuje vypracování architektonických studií, dokumentace pro umístění stavby, dokumentace pro povolení stavby a prováděcí projektovou dokumentaci na všechny typy staveb. Dále v rámci projektování staveb provádíme zaměření a vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby, či dokumentaci k odstranění stavby. Součástí naší činnosti je dále poradenská a jiná odborná činnost, zpracování expertíz, odborných posudků a stanovisek. V případě, že jsme jako projektant stavby, tak vykonáváme autorský dozor při provádění stavby.

Projektování staveb zahrnuje zejména následující činnosti:

 • zabezpečení výběru staveniště
 • vypracování projektové dokumentace pro potřeby stavebního úřadu, vypracování projektové dokumentace pro výběr zhotovitele stavby a dále vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby
 • zabezpečení majetkoprávní agendy spojené s výstavbou (např. výkup, vyvlastnění nebo nájem pozemků a objektů, vypořádání náhrad za škody, věcná břemena a zabezpečení příslušných smluv)
 • projednání stavby z hlediska posuzování vlivu stavby na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů
 • zajištění pravomocného integrovaného povolení pro novou stavbu, popř. stávající stavby (zařízení) dle zákona č. 76/2002 Sb. , ve znění pozdějších předpisů
 • projednání projektové dokumentace s dotčenými orgány  a majiteli technické a dopravní infrastruktury za účelem vydání příslušného povolení stavebního úřadu
 • zastupování stavebníka před věcně a místně příslušným stavebním úřadem za účelem vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení
 • příprava veškerých podkladů pro stavební úřad (veřejnoprávní smlouvy, právo založené smlouvou apod.)
 • vypracování odborných posudků a stanovisek vztahujících se k přípravě a realizaci staveb (např. vypracování podkladů pro vyhledání dodavatele stavby, výběrová řízení apod.)
 • autorský dozor při provádění stavby

Projektovou činnost vykonáváme zejména u následujících staveb:

 • rodinné domy
 • bytové domy
 • stavby pro individuální rekreaci
 • stavby pro obchod
 • stavby ubytovacího zařízení
 • stavby pro výrobu, skladování, která je určená pro průmyslovou, řemeslnou a jinou výrobu
 • zemědělské stavby
 • dopravní a technická infrastruktura (nadzemní nebo podzemní vedení včetně a to: energetické, vodovodní, stokové, telekomunikační a jiná)

2013 © RIZNER, s.r.o., Rožmitálova 2511/15, 678 01 Blansko, tel.: 516 414 059, e-mail: rizner@rizner.cz
webdesign: www.jak.cz